ناسیونالیسم

در طول تاریخ کاهنان، منجمین و روانپزشکان، در پی درک اسرار خواب بوده اند. آنان برداشت‌های خود را از آنها داشته اند و در جستجوی رد پای گذشته ما و جوابی برای آینده و سوالات ما در این اشکال مبهم و تار بوده اند. اما نتوانسته اند رمز و راز این واقعه مرموز را حل کنند و این راز همچنان سر جای خود باقی مانده است.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی، با وجود چند‌ فرهنگی و چند زبانی بودن ترکیب جمعیتی ایران، ناسیونالیسم فارس به سان ایدئولوژی دولت عمل کرده است. روشنفکران فارس مجموعه‌ای از استنادات تاریخی و فرهنگی را صورتبندی کردند که آنها را قادر ساخت تا زبان و هویت فارسی را همچون هویتی ازلی[2] و فرا‌گیر برای همه ایرانیان معرفی كنند.

تجربه تاریخی گواه بر این مدعاست که جنبش ملی گرایانه ملت کُرد غالبا بعنوان یک کارت بازی مورد حمایت تاکتیکی قدرت های بزرگ بین المللی و منطقه ای قرار گرفته است، این قدرت ها در راستای منافع خویش و تضعیف رقبا به حمایت از جنبش های آزادی خواهانه کُردها پرداخته اند و غالبا در بزنگاه های تاریخی و بعد از دستیابی به اهداف مورد نظر خود به ملت کُرد خیانت نموده اند.

این کتاب شامل یک مقدمه و سه فصل است. مقدمه توسط ویراستار نوشته شده است.

در بسیاری از متون علوم سیاسی و حقوقی، اصطلاح "حقوق اقلیت" برای اشاره به مقررات قانونی که دو ویژگی کلیدی دارد استفاده می شود: یکی اینکه، آنها برای جای دادن۱ نیازهای متمایز گروه های قومی یا نژادی غیر مسلط در نظر گرفته و به رسمیت شناخته شده اند.

ناسيوناليسمِ ايراني همواره درگير مشكلِ مغلوبيتِ قادسيه است. با وجود سبقه‌ي ديني اين ناسيوناليسم، دردِ اين شكست فراموش نشده است. فتح‌الفتوحِ اعراب تنها شكستِ تاريخي در اين سرزمين نبوده و فرهنگِ ايراني تنها از اين يك شكست‌خوردگي تأثير نگرفته است. اگر فقط پيروزي و شكست در كشورگشايي معيار باشد، مي‌توان گفت كه فرهنگِ ساكنان ايران—زمين بيشتر از شكستهايشان تأثير گرفته است تا پيروزي‌‌هايشان. در تاريخِ سياسيِ اسلاميِ پيش از عصرِ جديد هيچ پيروزيِ چشمگيري وجود ندارد كه هويت ايراني بتواند خود را بدان بياويزد.

احتمالا تبیین منازعات موجود در خاورمیانه و تقلیل پیچیدگیهای آن به یک یا چند عامل بتواند در ساده سازی یا ارائه تصویری روشنتر از آن چاره ساز باشد اما بدون گمان به وانهادن دیگر عوامل دخیل در آن منجر می گردد

صفحه 1 از 2

First 1 2 Last 

تحلیل خبر

analis picture

حزب آزادی کردستان و عزیزاللە خان زندی

اینروزها رفیق دانشمندی کە در بارە تاریخ سیاسی ایران و منطقە کار می کند از من در بارەی جریانی بنام ' 'حزب آزادی کردستان ' کە بنا بر مرامنامەش در سال ١٩٣٩ بە رهبری فردی بنام عزیز زندی تشکیل شدە است اطلاعاتی خواست

پنجشنبه ۸خرداد۱۳۹۹/ ۰:۱۴


خبر


مصاحبه

Interview Picture

در شب ۱۵ ژوئن جنگنده های ترکیه به صورت همزمان کوهستان عمدتا ایزدی نشین شنگال، کمپ پناهندگان مخمور، یک درمانگاه در [روست

پنجشنبه ۱۲تیر۱۳۹۹/ ۱۶:۳۰